Tạo diễn đàn trên google site

đăng 00:41, 16 thg 4, 2016 bởi Phan Thanh Thành   [ đã cập nhật 00:42, 16 thg 4, 2016 ]
Bước 1: tạo 1 group trên https://groups.google.com
Bước 2: vào trang web tạo mới 1 trang.
Bước 3: thêm tiện ích Google Group.
chọn thêm tiện ích khác.
chọn google Group.
Chèn link google group vừa tạo ở trên vào.
bước 4: hưởng thụ kết quả.Comments